Ristijärvellä vireillä olevat kaavahankkeet

Pieni-Paljakan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Ristijärven kunnanvaltuusto on päättänyt 13.10.2021 § 36 käynnistää oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimisen Pieni-Paljakan tuulivoimapuistoa varten. Kunnanhallitus on päättänyt 24.1.2022 § 9 kuuluttaa osayleiskaavan vireille sekä asettaa osayleiskaavan osallistumis- ja arviontisuunnitelman nähtäville. 

Osallistumis- ja arviontisuunnitelma (pdf, aukeaa uuteen ikkunaan)

Osallistumis- ja arviontisuunnitelma pidetään nähtävillä koko kaavaprosessin ajan. Osallistumis- ja arviontisuunnitelmasta voi antaa palautetta 4.3.2022 mennessä sähköisesti osoitteeseen yhteispalvelu@ristijarvi.fi tai postitse Ristijärven kunta, Aholantie 25, 88400 Ristijärvi. 

Hankkeessa on käynnissä samaan aikaan myös ympäristövaikutusten arviontimenettely, YVA. Sen etenemistä voi seurata ympäristöhallinnon sivuilla https://www.ymparisto.fi/pienipaljakkatuulivoimaYVA

Luonnos nähtävillä 31.1.2023 saakka

Kunnanhallitus päättää asettaa Pieni-Paljakan tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnoksen nähtäville (kh 28.112022 § 157).

Osayleiskaavan valmisteluaineiston nähtäville asettamisen kuulutus ja valmisteluaineisto ovat julkisesti 5.12.2022–31.1.2023 Ristijärven, Puolangan ja Hyrynsalmen kuntien verkkosivuilla, virastotaloilla ja kirjastoissa.

Kaavan valmisteluaineistosta voi jättää kirjallisia mielipiteitä. Viranomaistahoilta pyydetään lausunnot. Valmisteluaineistoa koskevat mielipiteet tulee toimittaa kirjallisesti osoitteeseen Ristijärven kunta, Aholantie 25, 88400 Ristijärvi tai sähköpostitse yhteispalvelu@ristijarvi.fi 31.1.2023 mennessä.

Valmisteluaineisto:

kaavaselostus
kaavakartat kiinteistörajoilla
kaavakartta ilman kiinteistörajoja

kaavaselostuksen liitteet:

liite 1 OAS

liite 2 vastineet OAS palautteeseen

liite 3 kasvillisuusselvitys

liite 4 lepakkoselvitys

liite 5 liito-oravaselvitys

liite 6 viitasammakkoselvitys

liite 7 linnustomuutonseuranta

liite 8 pesimälinnusto- ja pöllöselvitys

liite 9 metsäkanalintujen soidinpaikkaselvitys

liite 10 havainnekuvat

liite 11 näkyvyysanalyysi

liite 12 näkyvyysanalyysi yhteisvaikutukset

liite 13 meluselvitys

liite 14 välkeselvitys

liite 15 asukaskysely

liite 16 arkeologinen inventointi

liite 17 sähkönsiirron luontoselvitys

Hanketta, YVA-selostusta ja kaavaluonnosta koskeva yleisötilaisuus järjestetään 15.12.2022 klo 17.00–19.00 monitoimikeskus Virtaalassa (Koulutie 4, 88400 Ristijärvi). Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etäyhteyksin.

Tilaisuuden etäosallistumisen linkki on alla ja se on myös ympäristöhallinnon nettisivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/pienipaljakkatuulivoimaYVA. Kunnan sivuilla kaavaa koskeva materiaali löytyy Vireillä olevat kaavat -sivulta. Linkki yleisötilaisuuden etäosallistumiseen tästä. Tervetuloa!

Kylkivaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava (kv 14.12.2022 § 156)

Alla linkki Kylkivaaran tuulipuiston nettisivuille:

Paltamo ja Ristijärvi - Kylkivaara - wpd Finland : wpd Finland

Iso Tuomaanjärven ranta-asemakaava

Kaavoituksen tarkoituksena on laatia alueille tavanomainen, omarantainen ranta-asemakaava. Alue käsittää Iso Tuomaanjärven ja Häyrysen ranta-alueita.

Lisätietoja:

Kimmo Mustonen, KimmoKaava, puhelin 0400 703 521, kimmo.mustonen(a)kimmokaava.fi 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kunnanhallitus päättää asettaa Iso Tuomaanjärven ranta-asemakaavaluonnoksen MRA 30 §:n mukaisesti nähtäville 3.10.-4.11.2022 ja pyytää niistä tarvittavat lausunnot (kh 20.9.2022 § 113)

Iso Tuomaanjärvi kaavaselostus

Karttaosa 1

Karttaosa 2

Karttaosa 3

Karttaosa 4

Iso Tuomaanjärven ranta-asemakaavan argeologinen inventointi

Iso Tuomaanjärven ja Häyrysen luontoselvitys ranta-asemakaavan laatimista varten

Ranta-asemakaavaehdotus nähtävillä 2.5.-3.6.2023 Kh 17.4.2023/ § 53

Iso-Tuomaanjärven Ranta-asemakaavaehdotus 20.3.2023

1. ISO TUOMAANJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 1:2000, KARTTAOSA 1/4

2. ISO TUOMAANJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 1:2000, KARTTAOSA 2/4

3.ISO TUOMAANJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 1:2000, KARTTAOSA 3/4

4.ISO TUOMAANJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 1:2000, KARTTAOSA 4/4

Iso Tuomaanjärven ranta-asemakaavan argeologinen inventointi

Iso Tuomaanjärven ja Häyrysen luontoselvitys ranta-asemakaavan laatimista varten

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

IIjärven-Ristijärven rantayleiskaavan osittainen muutos

Lisätietoja Kimmo Mustonen, KimmoKaava, puhelin 0400 703 521, kimmo.mustonen(a)kimmokaava.fi 

 

 

Valmistuneet kaavat

Emäjoen ranta-asemakaava

Emäjoen ranta-asemakaavassa on muodostettu tavanomaisia omarantaisia rakennuspaikkoja Emäjoen ranta-alueille Jokikylän eteläpuolisilta alueilta aina Seitenoikean voimalaitokselle saakka.

Kaavan valmisteluaineisto pidettiin nähtävillä 19.3. - 18.4.2018.
Kaavaehdotus pidettiin nähtävillä 2.7. - 10.8.2018

Kunnanhallitus hyväksyi kaavan 8.10.2018 (§ 170)
Kunnanvaltuusto hyväksyi kaavan 5.11.2018 (§ 20)
Lainvoimaisuuskuulutus 2.1.2019. 

karttaosa 1
karttaosa 2
karttaosa 3

Kaavaselostus

Luontoselvitys 
Arkeologinen inventointi
Arkeologinen inventointi täydennys