Jätevesipuhdistamo

Ristijärven jätevedenpuhdistamo on prosessityypiltään esikäsittelyllä ja jälkisaostuksella varustettu bioroottorilaitos. Laitostyyppi soveltuu erinomaisesti pientaajamien jätevedenpuhdistukseen. Jäteveden tullessa puhdistamolle se ensimmäisenä välpätään porrasvälpällä, jolloin siitä erotellaan kaikki irtoroska, joka on kiinteässä muodossa. Tämän jälkeen jätevesi johdetaan hiekanerotuksen kautta esiselkeytykseen josta edelleen biologiseen vaiheeseen bioroottoreille. 

Bioroottoreiden pinnalla elävä mikrobikasvusto käyttää jäteveden sisältävän orgaanisen aineen yhdessä hapen kanssa ravinnokseen. Biologisen vaiheen jälkeen seuraa kemikalointi ( polyalumiinikloridi ), joka muuttaa veden pH- arvoa niin, että sen sisältämä fosfori ja muu kiitoaine alkaa muodostaa vettä raskaampia partikkeleita.

Partikkelit laskutuvat jälkiselkeytysvaiheessa jälkiselkeytysaltaan pohjalle, josta ne kerätään laahaimella lietetaskulle ja edelleen pumpuilla sakeuttamoon.

Puhdistettu jätevesi johdetaan puhdistamon läheisyydessä olevaan Iijärveen, joka on osa Emäjoenvesistöä.

Sakeuttamosta tiivistynyt liete kuljetetaan loka-autolla kuivattavaksi Paltamon kunnan jätevedenpuhdistamolle, jossa liete kompostoidaan.

Pohjois- Suomen aluehallintovirasto on luvassaan määrittänyt Emäjoen vesistöön
johdettavalle jätevedelle seuraavat vaatimukset:

BHK7 ( biologinen hapenkulutus ) - pitoisuus < 20 mg/l ja poistoteho vähintään 90 %
Kokonaisfosfori - enintään 1,0 mg/l ja poistoteho vähintään 90 %

 

Jätevedenpuhdistamon testausselosteen yhteenveto 2021