Pieni-Paljakan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Ristijärven kunnanvaltuusto on päättänyt 13.10.2021 § 36 käynnistää oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimisen Pieni-Paljakan tuulivoimapuistoa varten. Kunnanhallitus on päättänyt 24.1.2022 § 9 kuuluttaa osayleiskaavan vireille sekä asettaa osayleiskaavan osallistumis- ja arviontisuunnitelman nähtäville. 

Osallistumis- ja arviontisuunnitelma (pdf, aukeaa uuteen ikkunaan)

Osallistumis- ja arviontisuunnitelma pidetään nähtävillä koko kaavaprosessin ajan. 

Hankkeessa on käynnissä samaan aikaan myös ympäristövaikutusten arviontimenettely, YVA. Sen etenemistä voi seurata ympäristöhallinnon sivuilla https://www.ymparisto.fi/pienipaljakkatuulivoimaYVA

Osayleiskaava luonnos

Kunnanhallitus päättää asettaa Pieni-Paljakan tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnoksen nähtäville (kh 28.112022 § 157).

Osayleiskaavan valmisteluaineiston nähtäville asettamisen kuulutus ja valmisteluaineisto ovat julkisesti 5.12.2022–31.1.2023 Ristijärven, Puolangan ja Hyrynsalmen kuntien verkkosivuilla, virastotaloilla ja kirjastoissa.

Kaavan valmisteluaineistosta voi jättää kirjallisia mielipiteitä. Viranomaistahoilta pyydetään lausunnot. Valmisteluaineistoa koskevat mielipiteet tulee toimittaa kirjallisesti osoitteeseen Ristijärven kunta, Aholantie 25, 88400 Ristijärvi tai sähköpostitse yhteispalvelu@ristijarvi.fi 31.1.2023 mennessä.

Valmisteluaineisto:

kaavaselostus
kaavakartat kiinteistörajoilla
kaavakartta ilman kiinteistörajoja

kaavaselostuksen liitteet:

liite 1 OAS

liite 2 vastineet OAS palautteeseen

liite 3 kasvillisuusselvitys

liite 4 lepakkoselvitys

liite 5 liito-oravaselvitys

liite 6 viitasammakkoselvitys

liite 7 linnustomuutonseuranta

liite 8 pesimälinnusto- ja pöllöselvitys

liite 9 metsäkanalintujen soidinpaikkaselvitys

liite 10 havainnekuvat

liite 11 näkyvyysanalyysi

liite 12 näkyvyysanalyysi yhteisvaikutukset

liite 13 meluselvitys

liite 14 välkeselvitys

liite 15 asukaskysely

liite 16 arkeologinen inventointi

liite 17 sähkönsiirron luontoselvitys

Hanketta, YVA-selostusta ja kaavaluonnosta koskeva yleisötilaisuus järjestetään 15.12.2022 klo 17.00–19.00 monitoimikeskus Virtaalassa (Koulutie 4, 88400 Ristijärvi). Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etäyhteyksin.

Tilaisuuden etäosallistumisen linkki on alla ja se on myös ympäristöhallinnon nettisivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/pienipaljakkatuulivoimaYVA. Kunnan sivuilla kaavaa koskeva materiaali löytyy Vireillä olevat kaavat -sivulta. Linkki yleisötilaisuuden etäosallistumiseen tästä. Tervetuloa!