IIjärven-Ristijärven rantayleiskaavan osittainen muutos

Ristijärven kunta ilmoittaa Iijärven-Ristijärven rantayleiskaavan osittaisen muutoksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä luonnosaineiston nähtäville asettamisesta.


Kunnanhallitus päätti 22.1.2024 § 6 hyväksyä kaavan vireille tulon ja asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) sekä kaavaluonnoksen nähtäville. Rantayleiskaavan muutoksella on tarkoitus lisätä mitoituksen salliessa rakennuspaikkoja, muuttaa niiden käyttötarkoitusta osittain tehtyjen päätösten ja osittain maanomistajien toiveiden perusteella, muuttaa rakennuspaikkojen sijaintia ja kokoa. Kaavan osittainen muuttaminen on lähtenyt liikkeelle maanomistajien esityksistä ja alueelle myönnetyistä poikkeamisluvista. Ristijärven kunnanhallitus on 21.6.2021 § 89 päättänyt käynnistää kaavan muutoksen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos pidetään yleisesti nähtävillä 1.3.-1.4.2024 kunnantalon asiointipisteen ilmoitustaululla osoitteessa: Aholantie 25, 88400 Ristijärvi ja kunnan verkkosivuilla: https://www.ristijarvi.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus-ja-maankaytto/vireilla-olevat-kaavat.html 

Osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdollisuus jättää kirjallinen mielipide nähtävillä olevasta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja kaavaluonnoksesta 1.4.2024 klo 15:00 mennessä osoitteeseen Ristijärven kunta, Aholantie 25, 88400 Ristijärvi tai sähköpostitse yhteispalvelu@ristijarvi.fi

Osallistumis- ja arviontisuunnitelma (pdf)

Kaavaluonnos, karttaosa 1 (pdf)

Kaavaluonnos, karttaosa 2 (pdf)

Kaavaselostus (pdf)

Luontoselvitys (pdf)

Lisätietoja kaavoittaja Mika Hakkarainen, puhelin 040 187 7970. mika.hakkarainen(a)sotkamo.fi

Lisätietoja Kimmo Mustonen, KimmoKaava, puhelin 0400 703 521, kimmo.mustonen(a)kimmokaava.fi