Ristijärven esi- ja perusopetuksen arvoiksi on valittu yhteistyössä lasten ja heidän perheidensä, kuntalaisten sekä kunnan luottamushenkilöiden  kanssa ristijärveläisiä lähellä olevia arvoja, joita pyrimme huomioimaan ja toteuttamaan opetus- ja kasvatustyössä. Ristijärven keskuskoulun omat sivut löytyvät osoitteesta https://peda.net/ristijarvi

Haluamme oppia tuntemaan oman kotikuntamme ja Kainuun erityispiirteet ja oppia liikkumaan kaikkina vuodenaikoina lähiluonnossa. Kotiseuturakkauden lisäksi pyrimme kasvamaan kansainvälisyyteen mahdollisimman monipuolisen kielivalikoiman, nettiyhteyksien, eTwinning -   ja Erasmustoiminnan avulla.

  Haluamme kasvaa yhteistoiminnallisiksi, toiset ihmiset huomioon ottaviksi ihmisiksi, jotka pystyvät tekemään yhteistyötä eri ikäisten ja erilaisten ihmisten kanssa. Päämäärään pyrimme mm. kummioppilaiden, tukioppilastoiminnan, seurayhteistyön ja juniori-seniori työn kautta.

  Pyrimme löytämään sisäisen yrittäjyytemme ja omatoimisuuden, luovan hulluuden, jolloin saamme pienessä kunnassa positiivisesti voimavarat käyttöön yhteiseksi hyväksi. Arvostamme pitkäjänteistä toimintaa ja sisukkuutta. Pienikin voi olla kaunista.

 

 

Kunnan sivistyspäällikkönä ja keskuskoulun rehtorina toimii Tiinaliisa Portano, tiinaliisa.portano(at)ristijarvi.fi, 044-7159 334.

Vararehtori Juha Salo, juha.salo@edu.ristijarvi.fi 044 - 7159 745.

Koulun kanslisti, kuljetusasiat Erja Mähönen, erja.mahonen(at)ristijarvi.fi 044 -7159 353.

Laaja-alainen erityisopettaja Mervi Hälinen, mervi.halinen@edu.ristijarvi.fi, 044-7159 361

Pienryhmän erityisopettaja Anna-Maria Tirroniemi, anna-maria.tirroniemi@edu.ristijarvi.fi, 044- 7159 723

Opo Tuula Väisänen, tuula.vaisanen@edu.ristijarvi.fi, 044- 7159 374 

Esiopetusluokka toimii Keskuskoululla. Esiluokanopettajana toimii Kerttu Härkönen kerttu.harkonen@edu.ristijarvi.fi 044 -7159 329.

Iltapäiväkerhon vastaava ohjaaja  044 - 7159 733.

Perusopetuksen omat sivut löytyvät osoitteesta https://www.edu.ristijarvi.fi

 

 

Keskuskoulun työ- ja loma-ajat 2020-2023

Ristijärven esi- ja perusopetuksessa noudatetaan OPH:n uusimpiin ohjeisiin perustuvia opetussuunnitelmia. Esi- ja perusopetuksen työtä arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti moniammatillisessa ja yli kuntarajojen tapahtuvassa yhteistyössä. Osa kunnan opetushenkilöstöstä on yhteistä Hyrynsalmen perusopetuksen kanssa. Kuntamme opettajat ja muu henkilökunta on pätevää ja työhönsä hyvin sitoutunutta.

Syödään, opitaan ja kasvetaan yhdessä

 Kouluruokailu on tärkeä osa koulupäivää. Sen tehtävänä on edistää oppimista, kouluviihtyvyyttä, ruokaosaamista ja ruokatajun syntymistä. Kouluruokailu rytmittää luontevasti koulupäivää ja antaa energiaa ja lisää opintoihin keskittymiskykyä. Lautasmallin mukainen ruokailu tukee lasten ja nuorten jaksamista, kasvua ja painon tervettä kehitystä. Keskeistä suomalaisen maksuttoman kouluruokailun vaikuttavuudelle on, että jokainen oppilas saa täysipainoisen, monipuolisen kouluaterian.

Maksuttomuudella taataan se, että jokainen lapsi ja nuori saa ainakin kerran päivässä lämpimän ruuan ja pitkän työpäivän aikana välipalan. Aterioiden välttely, korvaaminen epäterveellisillä vaihtoehdoilla tai niukka syöminen johtavat terveydellisiin ongelmiin, väsymykseen ja sitä kautta huonoon keskittymiskykyyn ja oppimisen vaikeuksiin. Niukka syöminen kouluaterialla saattaa altistaa makeille mieliteoille iltapäivällä ja epäterveellisten välipalojen nauttiminen vaikuttaa suoraan sekä yleis - että suunterveyteen. Meillä Kainuussa on valitettavasti Suomenkin mittakaavassa eniten lievästi ylipainoisia tai ylipainoisia lapsia ja nuoria, joten meidän tulee kiinnittää terveellisiin ruokailutottumuksiin erityisesti huomiota. (TeaViisari 2017).

  Vuonna 2017 voimaan tullut Kouluruokailusuositus (OPH, THL ja VRN 24.1.2017) ohjeistaa, että päivittäinen kouluateria on aina kaikilta osiltaan maksuton. Maksuttomalla välipalalla varmistetaan ravinnon riittävyys silloin, kun ruokailujen välit venyvät liian pitkiksi mukaan lukien oppitunnit ja koulumatkaan käytetty aika. Ateria voidaan jakaa tarkoituksenmukaisuusperiaatteella lounaaksi ja välipalaksi. Kasvavan lapsen ruokailuväli ei tulisi olla 3 h pidempi. 

Koulun Ruokaringissä oppilaat ovat esittäneet jo usean vuoden ajan, että he tarvitsisivat välipalan pitkille päiville. Ruokahuollon henkilökunta on tehnyt tarkkoja laskelmia välipalan tarjoamisesta, mutta ne ovat kaatuneet lähinnä liian korkeaan hintaan ja siihen, että oppilaat eivät ole katsoneet oikeudenmukaiseksi välipalojen maksullista tarjoamista. He ovat kokeneet, että silloin ilman välipalaa voisivat jäädä nimenomaan ne lapset ja nuoret, jotka sitä eniten tarvitsisivat.

Ristijärven kunta on päättänyt elokuussa 2018, että oppilaat, joiden koulu päättyy vasta 14.30 saavat koululta välipalaksi näkkileipää ja maitoa kello 13.30 välitunnilla. Tähän asti välipalan ovat saaneet vain lääketieteellisin perustein sitä tarvitsevat oppilaat esim. diabeetikot ja 11-vuotiseen perusopetukseen kuuluvat oppilaat.  Välipalalla on suuri merkitys erityisesti pikkuoppilaiden jaksamisen ja keskittymiskyvyn kannalta ja toisaalta koulumme isojen, paljon liikkuvien nuorten kannalta. Näin kaikki jaksavat paremmin iltapäivän viimeiset tunnit, ja pystyvät keskittymään koulun kannalta tärkeimpään, oppimiseen, myös viimeisillä oppitunneilla. Ehkäpä näin saadaan myös vältettyä turha, epäterveellinen välipalan syönti heti koulun jälkeen ja pystytään vaikuttamaan pitkällä aikajänteellä oppilaiden kokonaisvaltaiseen terveyteen ja hyvinvointiin. Oppilaskunta kiittää kuntaa päätöksestä, joka ei taloudellisesti ole suuri, mutta lisää merkittävästi kuntamme oppilaiden hyvinvointia.