Esi- ja perusopetus

Ristijärven esi- ja perusopetuksen arvoiksi on yhteistyössä lasten ja heidän perheidensä, kuntalaisten sekä kunnan luottamushenkilöiden kanssa valittu ristijärveläisiä lähellä olevia arvoja, joita pyrimme huomioimaan ja toteuttamaan opetus- ja kasvatustyössä.

Ristijärven esi- ja perusopetuksen arvot

Haluamme oppia tuntemaan oman kotikuntamme ja Kainuun erityispiirteet ja oppia liikkumaan kaikkina vuodenaikoina lähiluonnossa. Kotiseuturakkauden lisäksi arvostamme terveellisiä elämäntapoja, liikunnallisuutta ja itsestä, läheisistämme ja luonnosta huolehtimista. 

Haluamme kasvaa yhteistoiminnallisiksi, toiset ihmiset huomioon ottaviksi ihmisiksi, jotka pystyvät tekemään yhteistyötä eri ikäisten ja erilaisten ihmisten kanssa. Päämäärään pyrimme muun muassa kummioppilaiden, tukioppilastoiminnan, seurayhteistyön, lukukummien ja juniori-seniori työn kautta.

Pyrimme löytämään sisäisen yrittäjyytemme ja omatoimisuuden, sen luovan hulluuden, jolla saamme pienessä kunnassa positiivisesti voimavarat  yhteen. Arvostamme pitkäjänteistä toimintaa ja sisukkuutta. Pienikin voi olla kaunista.

Esi- ja perusopetuksen henkilöstö

Ristijärven esi- ja perusopetuksessa noudatetaan OPH:n uusimpiin ohjeisiin perustuvia opetussuunnitelmia. Esi- ja perusopetuksen työtä arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti moniammatillisessa ja yli kuntarajojen tapahtuvassa yhteistyössä. Osa kunnan opetushenkilöstöstä on yhteistä Hyrynsalmen perusopetuksen kanssa. Kuntamme opettajat ja muu henkilökunta on pätevää ja työhönsä hyvin sitoutunutta.

Perusopetuksen verkkosivut

Perusopetuksen omat sivut löytyvät osoitteesta https://www.edu.ristijarvi.fi

Ristijärveläisnuoria maastopyöräreittien avajaisissa loppukesästä 2020.

Ristijärveläisnuoria maastopyöräreittien avajaisissa loppukesästä 2020 Keskuskoulun rehtorin kuvaamina.

Kouluruokailu

Kouluruokailu on tärkeä osa koulupäivää. Sen tehtävänä on edistää oppimista, kouluviihtyvyyttä, ruokaosaamista ja ruokatajun syntymistä. Kouluruokailu rytmittää luontevasti koulupäivää ja antaa energiaa ja lisää opintoihin keskittymiskykyä. Lautasmallin mukainen ruokailu tukee lasten ja nuorten jaksamista, kasvua ja painon tervettä kehitystä. Keskeistä suomalaisen maksuttoman kouluruokailun vaikuttavuudelle on, että jokainen oppilas saa täysipainoisen, monipuolisen kouluaterian.

Maksuttomuudella taataan se, että jokainen lapsi ja nuori saa ainakin kerran päivässä lämpimän ruuan ja pitkän työpäivän aikana välipalan. Aterioiden välttely, korvaaminen epäterveellisillä vaihtoehdoilla tai niukka syöminen johtavat terveydellisiin ongelmiin, väsymykseen ja sitä kautta huonoon keskittymiskykyyn ja oppimisen vaikeuksiin. Niukka syöminen kouluaterialla saattaa altistaa makeille mieliteoille iltapäivällä ja epäterveellisten välipalojen nauttiminen vaikuttaa suoraan sekä yleis - että suunterveyteen. Meillä Kainuussa on valitettavasti Suomenkin mittakaavassa eniten lievästi ylipainoisia tai ylipainoisia lapsia ja nuoria, joten meidän tulee kiinnittää terveellisiin ruokailutottumuksiin erityisesti huomiota. (TeaViisari 2017).

Myös välipalaa tarjotaan

Ristijärven kunta on päättänyt elokuussa 2018, että oppilaat, joiden koulu päättyy vasta 14.30 saavat koululta välipalaksi näkkileipää ja maitoa kello 13.30 välitunnilla.

Välipalalla on suuri merkitys erityisesti pikkuoppilaiden jaksamisen ja keskittymiskyvyn kannalta ja toisaalta koulumme isojen, paljon liikkuvien nuorten kannalta. Näin kaikki jaksavat paremmin iltapäivän viimeiset tunnit, ja pystyvät keskittymään koulun kannalta tärkeimpään, oppimiseen, myös viimeisillä oppitunneilla.

Juttuja Keskuskoulusta

Juttupalstalla on juttuja, jotka kertovat koulutyöstä ja koululaisista Keskuskoulussa.

Keskuskoululla on pienen kunnan lasten eteenpäin pääsylle keskeinen merkitys

Opiskelu Keskuskoulussa on osallistavaa ja motivoivaa