Saukkovaara

Ristijärvellä vireillä olevat kaavahankkeet

 

Kirkonkylän asemakaavan muutos

Asemakaavan muutos on tullut vireille 19.3.2018. 
Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Aholantiehen, lännessä Saukontiehen ja etelässä Verkkotiehen. Kaavamuutoksessa tutkitaan Pajatien katkaisua. Nykytilanteessa tie kulkee piha-alueen läpi. Myös muu lähialue tarkistetaan vastaamaan maankäytön tavoitteita. 

Asemakaavan muutosta valmistellaan ja luonnos tulee nähtäville keväällä 2019.

Osallistumis- ja arviointisuunitelma

 

Valmistuneet kaavat

Emäjoen ranta-asemakaava

Emäjoen ranta-asemakaavassa on muodostettu tavanomaisia omarantaisia rakennuspaikkoja Emäjoen ranta-alueille Jokikylän eteläpuolisilta alueilta aina Seitenoikean voimalaitokselle saakka.

Kaavan valmisteluaineisto pidettiin nähtävillä 19.3.-18.4.2018.
Kaavaehdotus pidettiin nähtävillä 2.7.-10.8.2018

Kunnanhallitus hyväksyi kaavan 8.10.2018 § 170 
Kunnanvaltuusto hyväksyi kaavan 5.11.2018 § 20
Lainvoimaisuuskuulutus 2.1.2019. 

karttaosa 1
karttaosa 2
karttaosa 3

Kaavaselostus

Luontoselvitys 
Arkeologinen inventointi
Arkeologinen inventointi täydennys