Ristijärvellä vireillä olevat kaavahankkeet

Pieni-Paljakan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Ristijärven kunnanvaltuusto on päättänyt 13.10.2021 § 36 käynnistää oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimisen Pieni-Paljakan tuulivoimapuistoa varten. Kunnanhallitus on päättänyt 24.1.2022 § 9 kuuluttaa osayleiskaavan vireille sekä asettaa osayleiskaavan osallistumis- ja arviontisuunnitelman nähtäville. 

Osallistumis- ja arviontisuunnitelma (pdf, aukeaa uuteen ikkunaan)

Osallistumis- ja arviontisuunnitelma pidetään nähtävillä koko kaavaprosessin ajan. Osallistumis- ja arviontisuunnitelmasta voi antaa palautetta 4.3.2022 mennessä sähköisesti osoitteeseen yhteispalvelu@ristijarvi.fi tai postitse Ristijärven kunta, Aholantie 25, 88400 Ristijärvi. 

Hankkeessa on käynnissä samaan aikaan myös ympäristövaikutusten arviontimenettely, YVA. Sen ietenemistä voi seurata ympäristöhallinnon sivuilla https://www.ymparisto.fi/pienipaljakkatuulivoimaYVA

 

Iso Tuomaanjärven ranta-asemakaava

Kaavoituksen tarkoituksena on laatia alueille tavanomainen, omarantainen ranta-asemakaava. Alue käsittää Iso Tuomaanjärven ja Häyrysen ranta-alueita.

Lisätietoja

Kimmo Mustonen, KimmoKaava, puhelin 0400 703 521, kimmo.mustonen(a)kimmokaava.fi 
 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Valmistuneet kaavat

Emäjoen ranta-asemakaava

Emäjoen ranta-asemakaavassa on muodostettu tavanomaisia omarantaisia rakennuspaikkoja Emäjoen ranta-alueille Jokikylän eteläpuolisilta alueilta aina Seitenoikean voimalaitokselle saakka.

Kaavan valmisteluaineisto pidettiin nähtävillä 19.3. - 18.4.2018.
Kaavaehdotus pidettiin nähtävillä 2.7. - 10.8.2018

Kunnanhallitus hyväksyi kaavan 8.10.2018 (§ 170)
Kunnanvaltuusto hyväksyi kaavan 5.11.2018 (§ 20)
Lainvoimaisuuskuulutus 2.1.2019. 

karttaosa 1
karttaosa 2
karttaosa 3

Kaavaselostus

Luontoselvitys 
Arkeologinen inventointi
Arkeologinen inventointi täydennys