Ristijärvellä vireillä olevat kaavahankkeet

Kirkonkylän asemakaavan muutos

Asemakaavan muutos on tullut vireille 19.3.2018. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Aholantiehen, lännessä Saukontiehen ja etelässä Verkkotiehen. Kaavamuutoksessa tutkitaan Pajatien katkaisua. Nykytilanteessa tie kulkee piha-alueen läpi. Myös muu lähialue tarkistetaan vastaamaan maankäytön tavoitteita. 

Kaavaehdotus pidettiin yleisesti nähtävillä 11.5. - 9.6.2020. Kaavaa on täydennetty saadun palautteen perusteella: 

  • Rakennusoikeuden määrä osoitetaan myös huoltoaseman korttelialueelle (LH) sekä yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueelle (ET).

  • Kaavaselostusta tarkennetaan maakuntakaavojen osalta.

  • Teollisuusrakennusten korttelialueen, jossa ympäristö asettaa toiminnalle erityisiä vaatimuksia, kaavamääräystä täydennetään.

Kunnanhallitus hyväksyi kaavamuutoksen 10.6.2020. 

Lisätietoja kaavahankkeesta antaa aluearkkitehti Ulla-Maija Oikarinen, ulla-maija.oikarinen(a)ristijarvi.fi, puhelin 044 7104 630.  

Kaavojen aineistoihin voi tutustua myös Ristijärven kunnanvirastolla, Aholantie 25, sopimalla ajankohdan etukäteen, puhelin 08 6155 431 tai yhteispalvelu@ristijarvi.fi.  

Hyväksymiskäsittelyyn täydennetty aineisto

Kaavakartta
Kaavaselostus
Liite 3 Luontoselvitys 2015

Liite 2 Osallistumis- ja arviointisuunitelma (täydennetty 8.4.2019)

Iso Tuomaanjärven ranta-asemakaava

Kaavoituksen tarkoituksena on laatia alueille tavanomainen, omarantainen ranta-asemakaava. Alue käsittää Iso Tuomaanjärven ja Häyrysen ranta-alueita.

Lisätietoja

Kimmo Mustonen, KimmoKaava, puhelin 0400 703 521, kimmo.mustonen(a)kimmokaava.fi 
Aluearkkitehti Ulla-Maija Oikarinen, ulla-maija.oikarinen(a)ristijarvi.fi, puhelin 044 7104 630

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Valmistuneet kaavat

Emäjoen ranta-asemakaava

Emäjoen ranta-asemakaavassa on muodostettu tavanomaisia omarantaisia rakennuspaikkoja Emäjoen ranta-alueille Jokikylän eteläpuolisilta alueilta aina Seitenoikean voimalaitokselle saakka.

Kaavan valmisteluaineisto pidettiin nähtävillä 19.3. - 18.4.2018.
Kaavaehdotus pidettiin nähtävillä 2.7. - 10.8.2018

Kunnanhallitus hyväksyi kaavan 8.10.2018 (§ 170)
Kunnanvaltuusto hyväksyi kaavan 5.11.2018 (§ 20)
Lainvoimaisuuskuulutus 2.1.2019. 

karttaosa 1
karttaosa 2
karttaosa 3

Kaavaselostus

Luontoselvitys 
Arkeologinen inventointi
Arkeologinen inventointi täydennys