Saukkovaara

Kaavoitus

Lisätietoja: aluearkkitehti Ulla-Maija Oikarinen, puh. 044 7104 630, ulla-maija.oikarinen(at)hyrynsalmi.fi

Vireillä olevia kaavoja

Emäjoen ranta-asemakaava

Emäjoen ranta-asemakaavassa on tarkoitus muodostaa tavanomaisia omarantaisia rakennuspaikkoja Emäjoen ranta-alueille Jokikylän eteläpuolisilta alueilta aina Seitenoikean voimalaitokselle saakka.

Kaavan valmisteluaineisto pidettiin nähtävillä 19.3.-18.4.2018.
Kaavaehdotus pidettiin nähtävillä 2.7.-10.8.2018

Nähtävillä olon jälkeen kaavaa on täydennetty mm. muinaisjäännösten osalta. Tehdyt muutokset selviävät vastineista.

Hyväksymiskäsittelyyn täydennnetty kaava-aineisto:
karttaosa 1
karttaosa 2
karttaosa 3

Kaavaselostus

Luontoselvitys päivitetty
Arkeologinen inventointi

Arkeologinen inventointi täydennys

Vastineet kaavaehdotuksesta saatuun palautteeseen

 

Kirkonkylän asemakaavan muutos

Asemakaavan muutos on tullut vireille 19.3.2018.

Asemakaavan muutosta valmistellaan ja luonnos tulee nähtäville elo-syyskuussa.

Osallistumis- ja arviointisuunitelma

 

Ristijärven kunnan kaavoituskatsaus 2017-18

Kaavoituskatsauksessa esitellään Ristijärven kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevat ja lähiaikoina vireille tulevat kaava-asiat. Kunnanhallitus on kokouksessaan 2.5.2017 § 89 hyväksynyt Ristijärven kaavoituskatsauksen 2017-18.

Kaavoituskatsaus on nähtävillä myös kunnanvirastolla asiointipisteellä.

Lisätietoja:

aluearkkitehti Ulla-Maija Oikarinen, puh. 044 7104 630, ulla-maija.oikarinen(at)hyrynsalmi.fi

Ristijärven kunnanhallitus