Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) 23 §:n mukainen perusteltu päätelmä.

20.4.2021

Kainuun ELY-keskus on antanut 19.4.2021 ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 23 §:n mukaisen perustellun päätelmän Paltamon biojalostamon maamassojen läjitysaluetta koskevasta YVA-hankkeesta. KaiCell Fibers Oy:n hankkeen tarkoituksena on toteuttaa maamassojen läjitysalue Paltamon biojalostamon yhteyteen Kylänpuron teollisuusalueelle keskustaajaman itäpuolelle. 

Kuulutus