Ristijärven kunnan elinkeinopalveluista vastaavat

YRITYSTULKKI

Yritystulkki kääntää yrittämisen selkokielelle.
Selkeällä opastuksella, hyvillä neuvoilla ja käytännöllisillä työkaluilla voit kehittää yritystoimintaasi tai suunnitella yrityksen perustamista.
Yritystulkin laskentaohjelmilla hallitset ja suunnittelet yrityksen taloutta ja investointeja. Valmiit lomakkeet ja sopimuspohjat auttavat yrityksen arkirutiineiden ja liikesuhteiden hoidossa. Lisäksi Yritystulkista löytyvät työkirjat markkinoinnin ja myynnin suunnitteluun.
Ohjelmiston käyttö ei vaadi kirjautumista eikä salasanaa. Ainoastaan laskentaohjelmien kaavat ja lomakkeiden osa teksteistä ovat tarkoituksella suojattu.

Yritystulkkia saa käyttää vapaasti kaikki kuntalaiset, yrittäjät, oppilaitokset ja tilitoimistot neuvoessa paikallisia yrittäjiä. Ainoastaan Yritystulkilla tehtävä kaupallinen käyttö on kielletty esim. konsultointi, yrityskoulutukset yms.

Ristijärven Yritystulkki löytyy osoitteesta:  https://www.yritystulkki.fi/fi/alue/ristijarvi/

 

OPINNOLLISTAMINEN

Opinnollistamisella tarkoitetaan osaamisen kehittämistä muuten kuin opiskelemalla päätoimisesti oppilaitoksessa.

Työtehtäviä voidaan opinnollistaa esimerkiksi palkkatyössä, palkkatuetussa työssä, työkokeilussa tai kuntouttavan työtoiminnan työtoimintajakson aikana. Oppimisympäristö voi olla yhdistyksessä, kunnan organisaatiossa tai paikkakunnan yrityksessä. Oppimisympäristön tunnistamisessa työpaikan toimintaympäristö ja työtehtävät verrataan ammatillisten tutkintojen perusteisiin yhdessä ammatillisen opettajan kanssa. Tämän jälkeen laaditaan oppimisympäristön tunnistamisraportti, joka kertoo yksilöidysti ne tutkinnon osat ja ammattitaitovaatimukset, jotka työympäristössä voidaan osoittaa. Opinnollistamisen avulla osallistuja (työntekijä) saa ammatilliseen tutkintoon pohjautuvaa osaamista, joka tunnistetaan ja dokumentoidaan osaamistodistukseen. Opinnollistamalla saatu osaaminen on mahdollista osoittaa ammatillisessa oppilaitoksessa näytöllä, millä tarkoitetaan tutkinnon osan suorittamista.

Kainuussa käynnistyi vuoden 2022 alussa koko maakunnan kattava Opinnollistamisella osaamista Kainuuseen – OK-hanke, jonka tavoitteena on edistää työnhakijoiden ja työmarkkinoilla heikommassa asemassa olevien työllistymistä opinnollistamisen avulla kainuulaisiin työpaikkoihin. Hankkeen hallinnoijana ja toteuttajana toimii Kajaanin ammattikorkeakoulu. Ajalla 1.1.2022–31.8.2023 toteutettavaa hanketta rahoitetaan ESR-ohjelmasta, ja omarahoitus jakautuu mukana olevien kaikkien Kainuun kuntien ja ammattikorkeakoulun kesken.

Hankkeen keskeisempinä tuloksina ovat uudet oppimisympäristöt työpaikoilla ja niiden kautta työllistyneet henkilöt. Lisäksi hankkeen avulla toteutetaan koulutuspaketteja työvoimapalveluiden asiantuntijoille ja työpaikkojen henkilöstölle.

Hankkeessa työskentelee työpaikkavalmentajia, jotka yhdessä kunnan ja TE-palveluiden henkilöstön kanssa auttavat työttömiä työllistymisessä opinnollistamisen keinoin. Työpaikkavalmentaja toimii konkreettisesti työpaikoilla tukien hankeosallistujia osaamisen kehittämisessä.

Opinnollistamisesta on etuja

Työntekijä:
Työtä tekemällä saatu osaaminen tehdään näkyväksi, jolloin usko omiin taitoihin lisääntyy
Tulee tietoiseksi omasta osaamisestaan ja taidoistaan
Saa osaamistodistuksen (voi verrata laajennettuun työtodistukseen)
Saavuttaa ammatilliseen tutkintoon tarvittavaa osaamista (voidaan hyväksi lukea opiskelemaan hakeutuessa)
Osaaminen voidaan tunnistaa oppilaitoksessa
Opiskeluaika lyhenee, jos henkilö hakeutuu opiskelemaan
 
Yritys:
Työtehtävien avaaminen ja vertaaminen tutkinnon perusteisiin auttaa hahmottamaan työpaikkaa työ- ja oppimisympäristönä
Työskentely on tavoitteellisempaa ja suunnitelmallisempaa
Uusien työntekijöiden perehdyttäminen helpottuu, kun yrityksen työtehtävät on avattu
Yhteistyömahdollisuudet oppilaitosten kanssa monipuolistuvat
Työympäristön osaaminen tulee näkyväksi, ns. hiljainen tieto tulee esille ja jaettavaan muotoon
Tunnistettu oppimisympäristö auttaa yritystä markkinoinnissa
Edistää erilaisille oppijoille soveltuvien oppimisympäristöjen kehittymistä
 
Kiinnostuitko?
Tunnistetut oppimisympäristöt Ristijärvellä https://www.paikko.fi/raportit/kunta/ristijarvi/  (Paikko.fi)
Opinnollistamisella osaamista Kainuuseen -hankkeen esittely KAMK:n sivuilla

 

Lisätiedot:

Virpi Heikkinen, projektipäällikkö, virpi.heikkinen@kamk.fi, p. 040 359 4709

Hanna Heikkinen, työpaikkavalmentaja, p. 040 584 1278.

Oma työllisyysohjaajasi

 

Linkkejä

YRITYS-SUOMI

FINNVERA

ELY-KESKUS

TE-PALVELUT

ELÄVÄ KAINUU LEADER

PROAGRIA KAINUU

KAINUUN YRITTÄJÄT

KEKSINTÖSÄÄTIÖ

TEKES

FINPRO