Turkistuottajien lomituspalvelut

Turkistuottajat voivat saada lomituspalveluja YEL-vakuutettuina tai MYEL-vakuutettuina. MYELin piirissä olevat turkistuotantoa harjoittavat yrittäjät hakevat lomituspalvelunsa Maatalousyrittäjien lomituspalvelulain (LPL) mukaisesti, kuten muutkin kotieläintilat. YEL-vakuutetut ja EVL-piiriin kuuluvat turkistuottajat voivat hakea lomituspalveluja Turkistuottajien lomituspalvelulain (LTL) mukaisesti.

Turkistuottajilla on mahdollisuus saada lomituspalveluja maksuttomana vuosilomana ja maksullisena lisävapaana. Turkistuottajalla ei ole kuitenkaan ehdotonta oikeutta käyttää lomituspalveluja, koska palveluja voidaan järjestää ainoastaan asetetun siirtomäärärahan verran.

Lomituspalveluoikeus

LTL:n mukaista lomituspalveluja voidaan järjestää sellaisille turkistuottajille, jotka harjoittavat ammattimaista turkiseläintaloutta ja jotka ovat sidoksissa turkiseläinten päivittäiseen hoitotyöhön. Turkistuottajien lomituspalvelulain mukaisten palvelujen piiriin voivat kuulua turkistuottajat, joilla

 • turkistuotannosta saatavaa tuloa verotetaan elinkeinoverolain mukaan (EVL)
 • yrittäjä on pakollisesti vakuutettuna yrittäjien eläkelain mukaan (YEL)
 • tuotantoa harjoitetaan itsenäisenä yksikkönä
 • tilalla on vähintään 6 eläinyksikköä (ey), jossa 1 ey on 30 siitoskettua tai siitostarkoituksessa pidettävää suomensupea, tai 60 siitostarkoituksessa pidettävää muuta turkiseläintä
 • yrittäjällä on merkittävä tehtäväosuus päivittäisistä hoitotöistä
 • yrittäjä ei saa täyttä työkyvyttömyyseläkettä tai täyden työkyvyttömyyseläkkeen suuruista kuntoutustukea tai työuraeläkettä
 • yritys ei ole EU:n komission antaman maatalousalan ryhmäpoikkeusasetuksen vastainen

Lomituksen järjestäminen

Lomituksen voi järjestää itse tai käyttää lomatoimiston järjestämiä lomituspalveluja. Lomatoimiston järjestämässä lomituksessa yrittäjät pitävät vuosilomansa samanaikaisesti ja lomaan saa sisältyä enintään kaksi pyhäpäivää. Itse järjestetyssä lomituksessa yrittäjät voivat pitää lomansa eri aikoihin eikä pyhäpäivien määrää rajoiteta. Itse järjestetyssä lomituksessa lomittajana voi toimia ennakkoperintärekisteriin merkitty palvelun tuottaja. Lomittajana ei voi toimia turkistuottaja itse, tilan toinen yrittäjä, heidän perheenjäsenensä eikä em. henkilöiden kokonaan tai osittain omistaman yrityksen osakas tai työntekijä. Korvaus turkistuottajan itse järjestämästä lomituksesta aiheutuneisiin kustannuksiin maksetaan palvelun tuottaneelle yritykselle tai ammatinharjoittajalle.

Turkistuottaja voi hakea vuosilomalomitusta niihin päivittäisiin turkiseläintenhoitotöihin, joita hän itse tekee. Lomitusajankohtana huolehditaan siten vain lomalla olevan henkilön osuudesta päivittäisistä hoitotöistä.

Maksullisen lisävapaan määrä vahvistetaan vuosittain tunteina turkistuottajaa kohden. Lisävapaata voi käyttää kerrallaan tunnista kokonaiseen lomapäivään saakka. Lisävapaata on mahdollista käyttää turkiseläintenhoitotöihin riippumatta siitä, onko kyse päivittäisistä tai kausiluonteisista työtehtävistä.

Hakemuslomakkeita saa lomatoimistosta ja Melan nettisivuilta.

Ennen lomitusta

 • Lomittajan opastaminen työtehtäviin ennen loman alkamista.
 • Eläinten hoito-ohjeet annetaan lomittajalle.
 • Lomittajan opastaminen koneiden ja laitteiden käsittelyyn.
 • Turkistila täyttää työturvallisuudelle asetettavat vaatimukset.
 • Riittävästi rehuja ja muita kulutustarvikkeita loman ajaksi.
 • Lomittajalle annetaan yrittäjän yhteystiedot loman aikana.

Lisätietoja saat lomatoimistosta ja Melalta.