Vaasan hallinto-oikeuden päätös ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisessa valitusasiassa 22.10.2020 nro 20/0072/1

22.10.2020

Vaasan hallinto-oikeus

Diaarinumero 00138/19/5302
 
JULKINEN KUULUTUS
Vaasan hallinto-oikeuden päätös ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisessa valitusasiassa
Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla 22.10.2020
 
Päätöksen tiedoksisaantipäivä
Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen
seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.
 
Päätöksen tiedoksisaantipäivä on 29.10.2020 (7 pv).
 
Asia
Vaasan hallinto-oikeuden päätös 22.10.2020 nro 20/0072/1, valitus ympäristölupa-asiassa /
Seitenoikean voimalaitoksen yläaltaassa sijaitsevan Seitenoikean kalankasvatuslaitoksen
ympäristö- ja vesitalouslupa, Hyrynsalmi ja Ristijärvi
 
Luvan hakija
Lietejoen Lohi Oy
 
Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito
Tämä kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 22.10.2020 – 30.11.2020 Vaasan
hallinto-oikeuden verkkosivuilla osoitteessa:
 
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html
 
Muutoksenhakuohjeet ja valitusaika
Ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät kuulutetun päätöksen muutoksenhakua koskevasta
osasta sekä siihen liitetystä valitusosoituksesta. Valitusaika päättyy 30.11.2020.