Kuulutus. Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 18.5.2021 antanut päätöksen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta Solarwind Oy:n tuulivoimapuistohankkeeseen Paltamon Valkeisvaaralla.

18.5.2021

 Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 18.5.2021 antanut päätöksen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta Solarwind Oy:n tuulivoimapuistohankkeeseen Paltamon Valkeisvaaralla. 
Solarwind Oy suunnittelee kuuden (6)  tuulivoimalan rakentamista Paltamon Valkeisvaaraan  noin 8 kilometrin etäisyydellä Paltamon keskustasta koilliseen ja noin 8 km Ristijärven keskustasta lounaaseen.  Tuulivoimaloiden yksikkötehot olisivat 6 MW ja tuulipuiston kokonaisteho jäisi alle 45 MW:n. Voimaloiden napakorkeus olisi noin 160 metriä ja kokonaiskorkeus 250 metrin luokkaa. Sähkönsiirto on alustavasti suunniteltu järjestettäväksi liittymällä 110 kV kantaverkkoon Uura - Oikarila alueelle rakennettavan sähköaseman kautta.   Hankkeessa pyritään hyödyntämään nykyistä tieverkkoa.
Päätöksen mukaan hankkeeseen ei sovelleta ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.

PÄÄTÖKSEN NÄHTÄVILLÄOLO
Tämä kuulutus ja päätös ovat nähtävillä 18.5.-18.6.2021 ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset (valitse ELY-keskus: Kainuu)
Päätös on nähtävillä 18.5. – 18.6.2021  Paltamon ja Ristijärven kuntien virallisilla ilmoitustauluilla.  Päätös on myös nähtävissä sähköisesti osoitteessa www.ymparisto.fi/yva-paatokset/kainuu.
  

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös.